Estimar no fa mal

Avançar en la creació de nous imaginaris sobre com han de ser les relacions de parella, molt més igualitàries i allunyades dels clàssic estereotips, i donar valor al respecte i la solució raonada dels conflictes. Aquests són els objectius d’”Estimar no fa mal“, el nou Programa de prevenció de relacions abusives entre joves impulsat per l’Institut Català de les Dones i que s’adreça a la població d’entre 10 i 19 anys, a professionals que treballen directament amb joves adolescents, i a pares i mares d’adolescents.

Una de les grans dificultats amb què ens trobem els i les professionals de l’àmbit del benestar social és la no identificació per part de les pròpies dones i del seu entorn de les situacions de violència masclista. Si una dona maltractada no sap (o no pot) identificar la situació en que es troba, difícilment arribarà a pensar que s’ha d’adreçar als serveis especialitzats, on l’atendrem, donarem informació i recursos, i, per damunt de tot, l’acompanyarem en un procés d’una gran complexitat.

En aquest sentit és significativa la dada feta pública recentment amb el primer informe del Gabinet d’anàlisi dels casos d’homicidi per violència masclista que el Govern va crear el mes de febrer: cap de les set dones assassinades a Catalunya per violència masclista a principis d’any havien utilitzat els recursos especialitzats, malgrat tenir-los al seu abast.

“Estimar no fa mal” planteja accions per dotar els i les professionals que treballen directament amb joves adolescents de les competències necessàries per poder fer actuacions de prevenció en aquest camp i incorporar elements de prevenció en matèria de violència masclista en el seu treball diari. Pel que fa al jovent adolescent, el programa inclou cursos i activitats formatives que ajudin a fomentar actituds i creences igualitàries, mostrant nous models de feminitat i masculinitat i promoure la reflexió al voltant dels comportaments  abusius vinculats als rols de gènere.

El programa també preveu actuacions adreçades a sensibilitzar a pares i mares d’adolescents sobre la violència masclista per dotar-los d’eines de prevenció i detecció i acompanyament dels seus fills i filles. Totes aquestes actuacions es duran a terme mitjançant sessions de sensibilització, tallers i formació especialitzada.

Les actuacions d’”Estimar no fa mal” s’inclouen en el Programa d’Intervenció Integral contra la violència masclista 2012-2015. En aquesta línia, durant aquest curs s’ha dut a terme una experiència pilot per a la inclusió de formació en prevenció de relacions abusives dins la parella en el currículum educatiu de l’alumnat de segon curs dels cicles formatius de grau superior (CFGS) d’Integració Social, i d’Animació Sociocultural. Les persones que han fet aquesta formació exerciran al llarg de la seva carrera professional tasques d’intervenció en àmbits de lleure, educatius i socials, i oferiran tallers de prevenció adreçats a l’alumnat d’ESO, PQPI (Programes de qualificació professional inicial) i cicles formatius de Grau Mitjà.

A més del paper actiu de l’Institut Català de les Dones, el programa “Estimar no fa mal” compta amb la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família, i dels Departaments d’Ensenyament, Salut, Interior i Justícia.

Per acabar, recordem que en la lluita per l’eradicació de les estructures que impedeixen arribar a la plena i real igualtat d’oportunitats entre homes i dones, el Govern ha anunciat recentment que impulsarà la Llei per a la igualtat efectiva entre homes i dones, una nova eina que plantejarà mecanismes i mesures concretes perquè les administracions públiques catalanes impulsem polítiques i actuacions per eliminar el sexisme de les estructures socials, culturals, econòmiques i polítiques i ajudem a construir noves referències de relació entre dones i homes que estiguin basades en el respecte mutu.

Deixa un comentari