Llei d’igualtat entre dones i homes

El passat 8 de juliol el ple del Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, gairebé en tots els seus articles, la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones. Seria bo que aquesta llei no fos necessària, però la realitat quotidiana la fa cabdal per a poder desenvolupar una societat justa i igualitària que marqui les passes per a que la igualtat entre dones i homes sigui efectiva en els àmbits polític, econòmic, social i cultural. D’aquesta manera la igualtat també esdevindrà efectiva en la nostra vida domèstica i quotidiana.

Un dels objectius principals de la nova llei és eliminar les desigualtats històriques que han patit les dones pel caràcter patriarcal de la societat. També vol reconèixer el paper social i econòmic dels treballs familiars, domèstics i de cura de les persones que tradicionalment han exercit les dones. I vol impulsar polítiques públiques per reparar el dèficit històric en la redistribució de la riquesa, i combatre la feminització de la pobresa, així com eradicar tot tipus de violència masclista contra dones i infants.

.

Els principals àmbits d’actuació de la nova llei són:

.

Administració pública, ocupació i empreses

Es prioritzarà la contractació i l’atorgament d’ajuts a les empreses i entitats que disposin de plans d’igualtat. Les empreses hauran d’adoptar mesures específiques per prevenir l’assetjament sexual i per raó de sexe i les que tinguin més de 250 treballadors estaran obligades a tenir un pla d’igualtat. Hi haurà paritat entre dones i homes en els òrgans col·legiats, tribunals i òrgans tècnics de les administracions públiques. S’incorporarà la igualtat d’oportunitats de dones i homes en els processos de selecció i s’adoptaran mesures per a incrementar el percentatge de dones en sectors, ocupacions o professions en què són poc presents. A més es crearà l’Observatori de la Igualtat de Gènere, adscrit al Institut Català de les Dones (ICD) que lluitarà contra la violència masclista i l’assetjament sexual a empreses, entitats i institucions públiques.

.

Mitjans de comunicació

Es prohibirà la difusió de continguts que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin a practicar-la, als mitjans de comunicació dependents de la Generalitat i als que tenen una llicència o estan subvencionats per l’Administració Catalana. A més, es garantirà la participació activa de les dones en la presa de decisions dels mitjans de comunicació.

.

Salut

Es reconeixerà el dret de les dones al propi cos, a la identitat i orientació sexual, i es garantiran els drets reproductius i la lliure decisió a l’hora d’exercir-los. És a dir, que tindran lliure accés als mètodes contraceptius i podran rebre la prestació de la interrupció de l’embaràs, per mitjà dels centres de la xarxa sanitària de responsabilitat pública, segons la normativa vigent. És garantirà una detecció precoç de les situacions de violència masclista com a fenomen que afecta en gran mesura la salut de les dones.

.

Educació, cultura i coneixement

S’inclourà en les polítiques educatives la difusió de continguts relatius a la salut afectiva, sexual i reproductiva amb una atenció especial als adolescents, joves i grups de població vulnerables. És prohibirà la comercialització de jocs i joguines que siguin vexatoris per a les dones, que atemptin contra la seva dignitat, que facin un ús sexista del llenguatge o que fomentin l’agressivitat i la violència entre els infants i adolescents. L’administració educativa també durà a terme actuacions per assolir la visibilitat de les aportacions històriques de les dones en tots els àmbits del coneixement i del desenvolupament de la humanitat. Tanmateix haurà de vetllar en la formació de noies i nois per a compartir les responsabilitats del treball domèstic, de cura de persones dependents, sense la càrrega impositiva dels rols tradicionals de gènere.

.

Per últim cal destacar que la nova llei crearà un distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball per a reconèixer les empreses que promouen polítiques d’igualtat. I també per garantir el compliment de la nova llei s’establirà un règim sancionador que classificarà les infraccions administratives en matèria d’igualtat de dones i homes en lleus, greus i molt greus.


One Comment Add yours

Deixa un comentari