Els dossiers temàtics més destacats

Amb periodicitat mensual des de DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials publiquem al nostre portal dossiers de temàtiques diverses de l’àmbit d’afers socials. Es tracta de bibliografies que inclouen documentació i recursos específics: monografies i articles de revista disponibles als centres DIXIT, productes informatius de DIXIT (entrades de blog i conferències) i enllaços a webs d’interès. 

Els dossiers temàtics tenen un doble objectiu: recollir informació i generar coneixement sobre temes de rellevància i d’actualitat per al coneixement i estudi, i fer difusió del fons documental, disponible per a consulta i préstec, i dels continguts que elaborem al nostre portal.

Sobre l’atenció i el bon tracte per apoderar a la persona

Aquest darrer curs 2018-2019 els àmbits de la discapacitat, l’apoderament de la persona, la gestió emocional, la salut mental i el tracte i l’atenció a la persona han centrat les temàtiques dels dossiers: Estigma i salut mental (gener), Planificació de decisions anticipades (març), Tracte i llenguatge inclusius (maig),Participació de les persones ateses (juny) i Promoció de l’autonomia personal i atenció des de la proximitat (juliol).

El darrer dossier temàtic, elaborat el mes de juliol amb motiu del II Congrés de l’Acció Social Inclusió.cat, aborda l’atenció centrada en el pacient des de l’autonomia i l’apoderament, especialment de persones en situació d’envelliment i dependència.

Per una altra banda, el dossier de Planificació de decisions anticipades també posa en valor l’apoderament de la persona atesa -donat que es tracta d’un procés on es fan complir les voluntats del pacient-, i recull documents sobre l’ètica en la tasca assistencial.

La visió ètica en l’atenció també s’aborda en el dossier Participació de les persones ateses, on s’inclouen diverses publicacions elaborades pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya i es fa esment als processos de participació, autonomia i apoderament del pacient.

Destaquem els dossiers Estigma i salut mental i Tracte i llenguatge inclusius on es promou l’atenció i el bon tracte de col·lectius que sovint es troben en situació de desigualtat. El primer se centra en els prejudicis i les actituds negatives envers les persones que pateixen alguna malaltia mental, i ofereix recursos per a ajudar a combatre’ls. Pel que fa al segon, presenta una sèrie de documents i recursos des de la vessant de la comunicació i el llenguatge que són exemple de bones pràctiques a favor de la inclusió i la no-discriminació de grups socials diversos: col·lectiu LGBTI, persones amb discapacitat, persones sense llar, entre altres.

Dossiers temàtics elaborats per DIXIT

La importància de la gestió emocional

El dossier Teràpia artística, corresponent al mes denovembre, recull diversa documentació per conèixer les diferents aplicacions de la teràpia artística en el camp de la salut mental, per al tractament de trastorns psicològics i orientat a infants amb trastorn de l’espectre autista. També és útil en la intervenció social, on la mediació artística pot ajudar a col·lectius vulnerables en el foment de la seva integració. I fins i tot en l’àmbit de l’educació emocional, afavorint l’expressió d’emocions i sentiments, així com per al desenvolupament de la resiliència i l’apoderament.

Com mostrem, l’educació i la gestió emocional és una disciplina que adquireix una dimensió important en els afers socials. En el dossier Gestió de les emocions del mes d’octubre, fem referència a la tasca del professional per a l’adquisició de les competències emocionals necessàries, especialment en l’atenció d’infants i adolescents, i alhora mostrem documents per al propi control de les emocions i sobre les estratègies i eines aplicables en l’entorn professional.

Per una altra part, el dossier d’Atenció al dol (desembre) també incideix en la gestió emocional, però en aquest cas lligada al procés de pèrdua. Les monografies i els articles referenciats guien en les diferents fases emocionals, i les pel·lícules il·lustren, per mitjà de diverses històries, la capacitat d’afrontar-se a la mort.

Finalment, en l’àmbit de la discapacitat, citarem el dossier realitzat el mes de febrer, La sordceguesa, on es dona visibilitat a aquesta afectació  severa dels sentits de la vista i de l’oïda, sovint poc reconeguda. Es recullen les entitats més destacades nacionals i internacionals, i una sèrie de documents orientats a l’atenció i la intervenció educativa, i a afavorir la mobilitat i la comunicació de la persona.

Leave a Reply